Fortattere
Alf Inge Tunheim, Bjørn Viljugrein, Stein Roger Aspmodel, Stein Arne Riis, Magnar Bjørk

Summering / Utdrag

Denne rapporten tar for seg erfaringer fra piloten BattFlex som er en av fire piloter i storskala demonstrasjonsprosjektet IDE – Intelligent distribusjon av elektrisitet. IDE-prosjektet er del-finansiert av Enova i perioden 2019-2024 og blir gjennomført av et konsortium ledet av The Norwegian Smartgrid Centre. Deltakere i konsortiet er nettselskapene BKK, Elvia, Tensio, Agder Energi, Norgesnett og LEDE, samt NTNU og EPOS Consulting.

Rapporten beskriver effekter og nytteverdier av nettbatterier i lavspenningsnettet, smarte varmtvannsberedere på kundesiden og bilaterale avtaler med sluttkundene. Piloten viser hvor viktig det er med godt samarbeid mellom nettselskap og leverandør. I BattFlex har samarbeidet ført til innovasjon og produktutvikling som kan redusere problemer knyttet til spenningskvalitet, i svake eller utsatte lavspenningsnett, mer kostnadseffektivt enn konvensjonell nettforsterking.